Zhao Yao พากย์ไทย

ในขณะที่พยายามจะนำดาบวานจุนบรรพบุรุษของเธอลู Zhao ยาวถูกซุ่มโจมตีโดยสิบนิกายที่เป็นอมตะและเชื่อว่าหลี่เฉินหยานเข้าใจผิดเกี่ยวกับเหตุการณ์หลังจากเข้าใจผิดว่าเขาเป็นลูกชายของผู้นำลัทธิก่อนหน้านี้ ห้าปีต่อมาหลี่เฉินหลันดำรงตำแหน่งผู้นำลัทธิและ Zhao Yao ตัดสินใจแก้แค้นอย่างแน่นอนด้วยความช่วยเหลือของผู้ฝึกฝน Qin Zhi Yan แม้จะตกหลุมรักเขาแทนอย่างช้า ๆ Zhao yao พากย์ไทย

Loading...

Zhao Yao พากยไทย Ep 1

Zhao Yao พากยไทย Ep 2

Zhao Yao พากยไทย Ep 3

Zhao Yao พากยไทย Ep 4

Zhao Yao พากยไทย Ep 5

Zhao Yao พากยไทย Ep 6

Zhao Yao พากยไทย Ep 7

Zhao Yao พากยไทย Ep 8

Zhao Yao พากยไทย Ep 9

Zhao Yao พากยไทย Ep 10

Zhao Yao พากยไทย Ep 11

Zhao Yao พากยไทย Ep 12

Zhao Yao พากยไทย Ep 13

Zhao Yao พากยไทย Ep 14

Zhao Yao พากยไทย Ep 15

Zhao Yao พากยไทย Ep 16

Zhao Yao พากยไทย Ep 17

Zhao Yao พากยไทย Ep 18

Zhao Yao พากยไทย Ep 19

Zhao Yao พากยไทย Ep 20

Zhao Yao พากยไทย Ep 21

Zhao Yao พากยไทย Ep 22

Zhao Yao พากยไทย Ep 23

Zhao Yao พากยไทย Ep 24

Zhao Yao พากยไทย Ep 25

Zhao Yao พากยไทย Ep 26

Zhao Yao พากยไทย Ep 27

Zhao Yao พากยไทย Ep 28

Zhao Yao พากยไทย Ep 29

Zhao Yao พากยไทย Ep 30

Zhao Yao พากยไทย Ep 31

Zhao Yao พากยไทย Ep 32

Zhao Yao พากยไทย Ep 33

Zhao Yao พากยไทย Ep 34

Zhao Yao พากยไทย Ep 35

Zhao Yao พากยไทย Ep 36

Zhao Yao พากยไทย Ep 37

Zhao Yao พากยไทย Ep 38

Zhao Yao พากยไทย Ep 39

Zhao Yao พากยไทย Ep 40

Zhao Yao พากยไทย Ep 41